Friday HOYS ChampionshipFriday HOYS GeldingsFriday HOYS MaresFriday HOYS StallionsFriday RASS ALL STARSMiscellaneousSaturday Colts 2 yrsSaturday Colts 3 yrsSaturday Colts Yrlgs ASaturday Colts Yrlgs BSaturday Fillies 2 yrsSaturday Fillies 3 yrsSaturday Fillies Yrlgs ASaturday Fillies Yrlgs BSaturday Geldings 1 and 2 yearsSaturday Geldings 3 yearsSaturday Geldings Class 19ASaturday Geldings Class 19BSaturday RASS FemalesSaturday RASS FinalSaturday RASS MalesSunday Championships GeldingSunday Championships Jr FemaleSunday Championships Jr MaleSunday Championships RiddenSunday Championships Sr FemaleSunday Championships Sr MaleSunday Championships Yrlg ColtSunday Championships Yrlg FillySunday FoalsSunday Mares 4 to 10 yearsSunday Mares 11 years and olderSunday Mares with FoalsSunday Ridden GeldingsSunday Ridden MaresSunday Ridden StallionsSunday Stallions 4 to 6 yrsSunday Stallions 7 to 16 yearsSunday Stallions 17 years and older